ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πιστεύουμε … στην ομαδικότητα!

Κάθε σχέση, εφόσον βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό, σε σταθερό και ακλόνητο ηθικό πλαίσιο και σε εμπιστοσύνη, έχει τη δύναμη να κάνει τεράστιες αλλαγές προς το καλύτερο.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας για τις πατέντες μας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας) , την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την προώθηση των προϊόντων σας στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή αγορά ή για τα δικαιώματα εμπορίας των προϊόντων μας στην αγορά σας, θα χαρούμε να λάβουμε το ενδιαφέρον ή ακόμα και την ιδέα σας στο παρακάτω email:
info@cube-pharmaceuticals.gr

BUSINESS
DEVELOPMENT

We believe … in teamwork!

Any relationship, as long as it is based on mutual respect, within firm and unshaken moral framework and trust, has the power to change everything for the better.

If you are interested in a collaborating with us for our IP, new products development, promotion of your products in the Greek and European market, or in the marketing rights of our products in your market, we will be happy to receive your interest or idea in the following email:
info@cube-pharmaceuticals.gr